Regulamin sklepu internetowego Allando sp. z o.o.

Regulamin sklepu internetowego sklep.allando.com.pl

 1. Określone w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Sprzedający – "ALLANDO" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tuszynie przy ul. Władysława Łokietka 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384060, adres mailowy: office@allando.com.pl
  2. Operator – "ALLANDO" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tuszynie przy ul. Władysława Łokietka 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Łodzie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384060, adres mailowy: office@allando.com.pl
  3. Kupujący – podmiot, który złożył zamówienia w sklepie internetowym sklep.allando.com.pl zgodnie z niniejszym regulaminem,
  4. Sklep Internetowy – strona sklepu internetowego sklep.allando.com.pl.
  5. Towar – każdy towar opisany i oznaczony ceną sprzedaży na Stronie Internetowej,
  6. Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Kupującego zgodnie z wzorem zamieszczonym na Stronie Internetowej, stanowiące ofertę zawarcia umowy.
  7. Przyjęcie Zamówienia do realizacji – informacja wysłana do Kupującego, że jego zamówienie zostało przyjęte do realizacji, z tym zastrzeżeniem, że oświadczenie jest skuteczne, jeżeli Kupujący nie złoży zastrzeżeń co przesłanego mu regulaminu w terminie 1 dnia.
  8. Dostępność Towaru – znajdowanie się Towaru na magazynie Sprzedającego lub osób z nim współpracujących w chwili umieszczania przez niego informacji o Towarze na stronie internetowej;
 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego za pośrednictwem Operatora zamówienia.
 3. Zamówienie uważa się za złożone i wiążące Kupującego jako oferta przez okres 7 dni od jego otrzymania, jeżeli osoba uprawniona do jego złożenia wypełniła w nim zgodnie z pouczeniem wszystkie pola oznaczone jako konieczne do wypełnienia i wysłała zamówienie do realizacji zgodnie z procedurą podaną w Sklepie Internetowym oraz złożyła oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego.
 4. Zamieszczone w Sklepie Internetowym informacje o produktach m.in. opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 5. Klient dokonuje zwarcia umowy sprzedaży poprzez podanie ilości wybranych produktów w formularzu zamówienia w Sklepie Internetowym, wyboru sposobu płatności, dostawy towaru oraz potwierdzenie tego zakupu. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do realizacji zamówienia. Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy dochodzi do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży – Kupujący otrzymuje mail potwierdzający złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym. W mailu tym Kupujący może znaleźć wszystkie dane dotyczące zamówienia – listę towarów, ich cenę jednostkową oraz ilość, całkowity koszt zamówienia wraz z kosztami wysyłki, wybrany sposób płatności i dostarczenia towaru oraz własne dane teleadresowe podane w trakcie składania zamówienia. Dane te znajdują się także w panelu administracyjnym serwera sklepu. W razie stwierdzenia błędu w zamówieniu ( w ilości, asortymencie lub w danych teleadresowych) Kupujący proszony jest o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu poprawienia błędnych informacji. Informacja o skorygowaniu zamówienia jest niezwłocznie wysyłana do Kupującego. Aby zmienić zamówienie lub zrezygnować z zamówionych towarów, należy skontaktować się ze Sprzedającym mailowo (office@allando.com.pl ) lub telefonicznie (+422067800). Po zrealizowaniu zamówienia, jest ono odznaczone w panelu jako wysłane/zrealizowane, a Kupujący otrzymuje mailowe potwierdzenie wysyłki towaru.
 6. Kupujący może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu zamówienia.
 7. Termin realizacji zamówienia wynosi do 9 dni roboczych na terenie Polski. W przypadku chwilowego braku artykułu, Kupujący zostanie poinformowany o tym e-mailem lub telefonicznie. Kupującemu przysługuje w takim wypadku możliwość anulowania złożonego zamówienia.
 8. W przypadku, gdy Kupującym jest konsument, termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia, chyba że strony określą inny termin realizacji Zamówienia.
 9. Za termin płatności uważa się wpływ środków na konto bankowe Sprzedającego.
 10. Za datę zrealizowania zamówienia uważa się datę jego przekazania przewoźnikowi.
 11. Zasady odbioru towaru od przewoźnika określa przewoźnik w miarę możliwości po konsultacji z Kupującym. Podanie numeru telefonu kontaktowego podczas składania zamówienia nie jest wymagane, lecz zazwyczaj bardzo ułatwia proces dostarczania prze przewoźnika przesyłek Kupującemu.
 12. Zamówienie wysyłane jest po dokonaniu płatności na konto, a w przypadku zamówienia za pobraniem - niezwłocznie po przygotowaniu wszystkich zamówionych towarów. Sprzedający nie wysyła przesyłek pobraniowych za granicę.
 13. W przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem, wraz z towarem otrzymuje paragon lub na życzenie Kupującego fakturę imienną.
 14. Kupujący dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. W przypadku stwierdzenia wad lub defektów produkcyjnych Kupujący może dokonać reklamacji lub zwrotu reklamowanego towaru wysyłając zakupiony towar na adres Sklepu Internetowego po uprzednim wypełnieniu i wydrukowaniu Formularza Zwrotu Towaru wraz z paragonem lub otrzymaną przy zakupie fakturą. Prosimy o zachowanie dowodu nadania przesyłki. Zwrot pieniędzy następuje wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Kupującego podany w formularzu i dokonywany jest w terminie do 7 dni po otrzymaniu towaru przez Sprzedającego. Zwracany towar przyjmowany jest tylko w oryginalnym opakowaniu, nieużywany. W przypadku zwrotu pieniędzy za towar koszty przesyłki nie są zwracane. W przypadku wymiany towaru Kupujący może dokonać wymiany wysyłając zakupiony towar na adres Sklepu Internetowego tego po uprzednim wypełnieniu i wydrukowaniu Formularza Wymiany Towaru. Wymiana towaru dokonywana jest w terminie do 7 dni po otrzymaniu przez nas towaru. Towar wysłany do wymiany przyjmowany jest tylko w oryginalnym opakowaniu, nieużywany. W przypadku zwrotów lub wymian towaru Kupujący odsyła zakupiony towar do Sklepu Internetowego na własny koszt. Wymieniony towar Sklep Internetowy odsyła do Kupującego na własny koszt, nie pobierając od niego dodatkowej opłaty. W przypadku zwrotu pieniędzy za towar nie Sprzedający nie zwraca kosztów przesyłki. Warunkiem koniecznym i niezbędnym do akceptacji zwrotu towaru jest dostarczenie wraz z wypełnionym formularzem paragonu lub faktury zakupu. W przypadku uwzględnienia reklamacji, towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana lub naprawa nie są możliwe, Kupujący otrzyma zwrot uiszczonej należności. W przypadku odmowy uwzględniania reklamacji towar zostanie wysłany ponownie na adres Kupującego i Kupujący zostanie obciążony kosztami ponownej przesyłki towaru.
 15. Towary objęte promocją mogą być zakupione wyłącznie na zasadach określonych w danej promocji.
 16. Towary sprzedawane w Sklepie Internetowym są objęte gwarancją producenta.
 17. Zdjęcia produktów umieszczane w Sklepie Internetowym są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Dostarczony produkt może różnić się nieznacznie od produktu umieszczonego na zdjęciu.
 18. Sprzedający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia Zamówienia do realizacji w szczególności gdy:
  1. Kupujący nie uregulował zobowiązań wobec Sprzedającego lub naruszył postanowienia umowne w ramach wcześniej realizowanych transakcji.
  2. Sprzedający nie ma zamówionego Towaru,
  3. Sprzedający ze względu na awarię któregokolwiek z systemów nie ma możliwości technicznych do przesłania takiego potwierdzenia.
 19. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Administratorem Danych Osobowych jest ALLANDO sp. z o.o., ul. Władysława Łokietka 17, 95-080 Tuszyn. Administrator przetwarza dane osobowe Kupujących w zakresie: adres e-mail, imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu (w przypadku, gdy Kupujący chce aby została wystawiona faktura VAT dokumentująca zakup towaru, potrzebne będą również dodatkowe dane: nazwa firmy pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza i adres prowadzenia działalności, numer NIP). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do realizacji zamówienia. Zgodnie z ustawą, Klienci Sklepu Internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Dane osobowe Kupujących podawane podczas rejestracji w Sklepie Internetowym są przetwarzane przez Operatora wyłącznie w celu realizacji zamówień. Dane osobowe nie są przetwarzane w celach marketingowych. Kupujący ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
 20. Kupujący wyraża zgodę na przetworzenie swoich danych w celu realizacji Zamówienia.
 21. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu Internetowego, którym posługuje się Sprzedający to urządzenie podłączone do sieci Internet wyposażone w przeglądarkę internetową w wersji umożliwiającej prawidłowe przeglądanie towarów oraz składanie zamówień. Strona jest dostosowana do poprawnego działania w większości popularnych przeglądarek internetowych (IE, Firefox, Chrome
 22. Kupujący zobowiązuje się nie dostarczać Sprzedającemu treści o charakterze bezprawnym.
 23. Prawem właściwym jest prawo polskie
 24. Postanowienia niniejszego Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Kupującego sprzecznie z prawami konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy konsumentów, w tym w szczególności pkt 7, 14 nie dotyczą konsumentów.